Preskočiť na obsah

Tiráž

Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Hôrka nad Váhom má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://horkanadvahom.sk.

Stav súladu

Webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

  1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
    • niektoré textové prvky nespĺňajú štandard WCAG 2.1 pre farebný kontrast AA. Pre opravu tohto nesúladu je poskytnutý nástroj "Zvýšenie kontrastu", ktorý je možné aktivovať v hlavičke webstránky.
  2. Neprimerané zaťaženie:
    • vzhľadom na vysoký objem zverejňovaných dokumentov nie sú všetky dokumenty vo formáte PDF ošetrené "OCR" vrstvou (prispôsobené pre nepočujúcich). V prípade záujmu si vyžiadajte spracovanie dokumentu do prístupnej formy na kontakte pre spätnú väzbu a do 14 dní vašu požiadavku vybavíme.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 22.12.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané a posúdené treťou stranou – technickým prevádzkovateľom webového sídla – spoločnosťou Alphabet partner s.r.o.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované dňa 22.12.2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Spätnú väzbu, upovedomenia a informácie o problémoch z hľadiska súladu a žiadosti o sprístupnenie informácií a obsahu špecifikovaného v časti "Neprístupný obsah" toho vyhlásenia môžete smerovať na nasledujúce kontakty.

Obec Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom 168 916 32 Hôrka nad Váhom
IČO: 00311596
Telefón: +421 327798122
E-mail: obec@horkanad­vahom.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Autorské práva

Webové sídlo bolo spustené dňa 22.12.2023.

© Alphabet partner s.r.o.
Strojárenská 3426/11C
040 01 Košice - Staré Mesto
Slovenská Republika

Správca obsahu

Obec Hôrka nad Váhom je správcom všetkého obsahu webového sídla a zároveň zaň zodpovedá. Všetky osobné údaje návštevníkov webových stránok, ktoré sú prostredníctvom týchto webových stránok zbierané, sú spravované výlučne správcom obsahu webu.

Obec Hôrka nad Váhom Hôrka nad Váhom 168 916 32 Hôrka nad Váhom
IČO: 00311596
DIČ: 2021091512

Telefón: +421 327798122
E-mail: obec@horkanad­vahom.sk
Web: https://horkanadvahom.sk

Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom redakčného systému je spoločnosť Alphabet partner s.r.o. Ako sprostredkovateľ osobných údajov týmto vyhlasuje, že osobné údaje spracovávané v jej prevádzkovanom redakčnom systéme sú dostatočne zabezpečené proti strate a úniku a zároveň vyhlasuje, že neposkytuje žiadne sprístupnené osobné údaje tretím osobám.

Alphabet partner s.r.o.
Strojárenská 3426/11C
040 01 Košice - Staré Mesto
Slovenská Republika

Telefón: +421 908 327 404
E-mail: info@onlineobec.sk
Web: https://onlineobec.sk