Preskočiť na obsah

Starosta obce

Ing. Dujka Ján

Starosta obce

starosta@horkanadvahom.sk +421 905 715 621

volebné obdobie 2022–2026

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov:


– zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
– zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.

Starosta obce je verejný činiteľ, je výkonným orgánom obce, vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. Taktiež je volený funkcionár obce, podieľa sa na plnení úloh štátu a spoločnosti.

Tým, že starosta obce je volený priamo občanmi, nie obecným zastupiteľstvom, svoje právne postavenie odvodzuje nie od právomocí odovzdaných obecným zastupiteľstvom, ale priamo od občanov ako nositeľov štátnej moci. Starosta obce nie je členom kolektívneho voleného obecného zastupiteľstva, má samostatné a nezávislé postavenie. Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho volebného práva tajným hlasovaním. 

Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a Ústavou SR konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce a je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch obce.