Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

volebné obdobie 2022–2026

PILLER Juraj

Zástupca starostu

KONEČNÍK Radovan

Poslanec

KOTULA Ján

Poslanec

ŠPÁNIKOVÁ Renáta

Poslankyňa

UHLÍK Peter, Ing.

Poslanec

Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. V obci Hôrka nad Váhom sa volí 5 poslancov na štvorročné volebné obdobie.


Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
uznáša sa na nariadeniach,
schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci,
schvaľuje územný plán obce,
určuje náležitosti miestnej dane.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hôrke nad Váhom na rok 2021

1.  25. marec 2021

2.  24. jún 2021

3.  23. september 2021

4.  09. december 2021

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni o 18.00 hod. V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolané aj mimo uvedených termínov. Poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.

Program zasadnutí bude doručovaný v zmysle zákona o obecnom zriadení poslancom OZ a pozvaným hosťom v rámci pozvánky na rokovanie OZ.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hôrke nad Váhom na rok 2020

1.  27. marec 2020

2.  25. jún 2020

3.  24. september 2020

4.  10. december 2020

Zasadnutia sú plánované v uvedené dni o 18.00 hod. V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolané aj mimo uvedených termínov. Poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.

Program zasadnutí bude doručovaný v zmysle zákona o obecnom zriadení poslancom OZ a pozvaným hosťom v rámci pozvánky na rokovanie OZ.