Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór

Ing. Katarína Motolová

Hlavná kontrolórka obce

Dňa 30.08.2021 uz­nesením č. 191/2021 poslanci obecného zastupiteľstva schválili do funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Katarínu Motolovú na základe výberového konania na dobu 6 rokov.

Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra.

Dňom 2.6.2021 sa Ing. Jozef Švec vzdal funkcie hlavného kontrolóraŠVEC Jozef, Ing. – volebné obdobie 2019 – 2025

ŠVEC Jozef, Ing. – volebné obdobie 2013–2019

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavný kontrolór obce je volený do funkcie obecným zastupiteľstvom na šesť rokov.