Preskočiť na obsah

Ako vybaviť na úrade

Starostlivosť o životné prostredie

 • Žiadosť o výrub drevín sa podáva na tlačive „Žiadosť o výrub drevín“.
 • Žiadosť sa podáva na Obec Hôrka nad Váhom (916 32 Hôrka nad Váhom 168).
 • Správny poplatok, ktorý treba uhradiť pri podaní žiadosti je 10 € pre fyzickú osobu a 100 € pre právnickú osobu. Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom na účet obce, v hotovosti do pokladnice obce alebo poštovým poukazom na účet obce. 

Matričný úrad

OSVEDČOVANIE   LISTÍN

Osvedčovanie listín sa vykonáva na počkanie na Obecnom úrade v Hôrke nad Váhom.

POTREBNÉ  DOKLADY :

– originál listiny
– fotokópia listiny


– správny poplatok je 2,– eurá v hotovosti za každú začatú stranu


OSVEDČOVANIE  PODPISOV


Osvedčovanie sa vykonáva na počkanie na Obecnom úrade v Hôrke nad Váhom

POTREBNÉ  DOKLADY :

 • preukaz totožnosti osoby, ktorej podpis sa overuje /OP , PAS/
 • listina, na ktorej má byť podpis osvedčený
 • poplatok je 2,– eurá v hotovosti za každý jeden overený podpis

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy obecného úradu sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom

Matričnú agendu pre obec Hôrka nad Váhom zabezpečuje obec Hrádok.


Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov , spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v našej obci  bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

 Hlavné matričné činnosti :

 1. Zápis o narodení – vydanie rodného listu
 2. Podanie žiadosti o uzavretí manželstva – vydanie sobášneho listu
 3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
 4. Vybavovanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
 5. Vybavovanie matričných dokladov do osobitnej matriky
 6. Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 7. Potvrdenia o prevzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Ďalšie matričné činnosti:

Vydanie duplikátu matričného dokladu – rodného, sobášneho alebo úmrtného listu 

K vybaveniu potrebujete:  
platný občiansky preukaz

Poplatok: 5,00 € za jeden matričný doklad

 
Zápis do osobitnej matriky          

Do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Osobitná matrika patrí pod Ministerstvo vnútra SR, tu nájdete podrobnejšie informácie a tlačivá potrebné k zápisu narodenia, sobáša alebo úmrtia v zahraničí. 

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Pri návšteve úradu je občan povinný predložiť:

Platný doklad totožnosti

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ho nemá:
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej pobyt hlási:

 • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

 • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania,
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením pred zamestnancom ohlasovne,
 • ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Zamestnanec ohlasovne pobytu overí predložené doklady.  Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže občan vyplniť a podpísať prihlasovací lístok.

Občan môže ohlásiť trvalý pobyt :

 • sám za seba
 •  za členov rodiny
 •  za dieťa do 18 rokov
 •  za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou
 •  za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony   je obmedzená

Nový občiansky preukaz

O nový občiansky preukaz  je potrebné požiadať do 30 dní od zmeny trvalého bydliska, a to na okresnom riaditeľstve Policajného zboru.Lehota na vydanie dokladu je 30 dní a za jeho vydanie zaplatíte správny poplatok vo výške 4,5 eura. Ministerstvo vnútra SR poskytuje elektronickú službu, ktorej prostredníctvom si môžete overiť, v akom štádiu sa spracovanie vašej žiadosti nachádza. Ak v žiadosti uvediete svoju e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, bude vám zaslaná správa o tom, že občiansky preukaz je pripravený na prevzatie.

Potvrdenie o trvalom pobyte

Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • správny poplatok 7,00 €.

Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa.

Zrušenie trvalého pobytu

Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti. Potrebujete:

 • občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve nehnuteľností nie starší ako 3mesiace.

Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu.

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Potrebujete:

 • ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade),
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,
 • jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,
 • pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu. Potrebujete:

 • ohlásenie,
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,
 • súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,
 • jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,
 • technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

Potrebujete:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia,
 • situačný výkres v dvoch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • záväzné stanovisko obce,
 • stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby,
 • vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu,
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie,
 • preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom,
 • dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach,
 • návrh na nové využívanie územia,
 • správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Potrebujete:

 • žiadosť o vydanie stavebného povolenia,
 • doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám,
 • kópia z katastrálnej mapy,
 • územné rozhodnutie, ak bolo vydané,
 • projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach,
 • prehlásenie stavebného dozoru,
 • kópia rozhodnutia súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF),
 • záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá),
 • právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR,
 • správny poplatok,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania,
 • posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
 • stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru,
 • vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy,
 • stanoviská správcov sietí technického vybavenia.

Stavebný úrad

Podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov je Spoločný úrad samosprávy v Novom Meste nad Váhom poverený zabezpečovaním výkonov úloh štátnej správy pre obec Hôrka nad Váhom.

Spoločný úrad samosprávy sa nachádza na 8.poschodí v zelenej výškovej budove v Novom Meste nad Váhom.

Odborným referentom pre Hôrku nad Váhom je Ing. Ján Koreň  (+421 32 774 58 36).

Legislatíva: Klik­nite TU

Kontakt: Kliknite TU

Stavebný poriadok: Klik­nite TU