Preskočiť na obsah

Materská škola

Adresa: 916 32 Hôrka nad Váhom č.168

Telefón: + 421 32 779 81 02

Prevádzka materskej školy: od 6:30 do 16:00 hod.

Zámečníková Lenka

Riaditeľka MŠ

Pristašová Veronika, Bc.

Učiteľka

Gondárová Viera

Výdajná školská jedáleň

Chlebanová Adriana

Upratovačka

Zriaďovateľom Materskej školy Hôrka nad Váhom je obec Hôrka nad Váhom. MŠ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, ak tak určí zriaďovateľ materskej školy. Na MŠ prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno- právnych vzťahov odo dňa jej vzniku. Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského stravovania. Jeho prevádzku riadi a zodpovedá za ňu vedúca školského stravovania. Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka. V čase jej neprítomnosti riadi MŠ riaditeľom poverený zástupca. 

V školskom roku 2014/2015 sa otvorila 1 trieda. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú a poldennú starostlivosť deťom od troch do šesť rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Materská škola je účelovo zriadená 1– triedna MŠ. Materská škola má jednu triedu s príslušným priestorom- herňa, spálňa, umyváreň, WC, šatňa, miestnosť na výdaj stravy. Exteriér objektu tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená a vybavená pieskoviskom a hojdačkami.

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa podľa nového školského zákona uskutočňuje od 1.9.2009 podľa Štátneho vzdelávacieho programu- ISCED 0 schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podľa Školského vzdelávacieho programu Naša radostná škôlka, ktorý je vypracovaný v súlade s ISCED 0 na podmienky MŠ.

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

MŠ plní:

  •  pedagogickú funkciu – vytvorenie predpokladov pre celoživotné

vzdelávanie

–  poradenskú funkciu – odborné konzultácie o dieťati

–  diagnostickú funkciu – včasné odhaľovanie porúch a odchýlok vo vývine

–  socializačnú funkciu – vytváranie vhodných podmienok 

  •  kompenzačnú funkciu – vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi