Preskočiť na obsah

História obce

25.000 p.n.l.

prví ľudia v okolí Hôrky nad Váhom

4.000 p.n.l.

trvalé osídlenie okolia a dôkazy  vyspelej civilizácie

700 p.n.l.

halštatské hradisko na vrchu Hradište  v susedstve nášho chotára

800

slovenské hradiská v okolí Hôrky

1246

prvá písomná zmienka o existencii Hôrky

1270

prvá písomná zmienka o hrade Tematín

1348

Tematínske panstvo spolu s Hôrkou daroval  kráľ Ľudovít I. Mikulášovi Kontovi

1453

Hôrka mala 9 port

1521

vymretie rodu Ujlkiovcov, potomkov Mikuláša Konta

1524

Tematín spolu s Hôrkou daroval Kráľ Ľudovít II. do zálohu Alexejovi Turzovi

1530

prvé turecké vpády do okolia obce

1636

vymretie rodu Turzovcov, Tematín a Hôrka v rukách viacerých majiteľov

1664

Hôrka pod tureckou nadvládou

1683

kuruckí povstalci Imricha Tökölyho v okolí Hôrky a na Tematíne

1685

rekatolizácia hrádockej farnosti a Hôrky

1703

začalo kurucké povstanie vedené Františkom Rákoczim II.

1704 –1708

v bezprostrednom okolí Hôrky sa odohrali vojenské zrážky medzi Turkami a cisárskymi vojskami

1769

urbárska regulácia v obci

1781

tolerančný patent vydaný Jozefom II.

1784

zrušenie nevoľníctva

1831

cholerová epidémia v našej obci

1847

posledný veľký hlad

1848

zrušenie poddanstva, nepokoje v Hôrke nad Váhom

1856

povolenie školy v Hôrke nad Váhom

1865

rímsko-kat. ľudová škola sa stáva samostatnou

1866

na poslednú cholerovú epidémiu zomiera vyše 30 ľudí

1868

komasačné práce v Hôrke  nad Váhom

1896

vybudovanie liehovaru v našej obci

1905

statkár Szokolóci si pod Siroňom postavil kaštieľ

1908

vznik 1. dobrovoľnej organizácie hasičov v Hôrke nad Váhom

1910

vlna vysťahovalectva do Ameriky

1912

dokončenie novej školskej budovy

1914

vypuknutie 1. sv. vojny, mobilizácia zbrane schopných chlapov

1918

prevrat, vznik ČSR, rabovanie liehovaru v Hôrke

1921

začiatok pozemkovej reformy, parcelácia časti veľkostatkárskej pôdy

1926

hasičský zbor v Hôrke obnovuje činnosť

1931

hospodárska kríza

1932

združstevnenie liehovaru v Hôrke

1933

pravidelné autobusové spojenie s Novým Mestom nad Váhom

1938

vznik miestnej pobočky Združenia katolíckej mládeže v Hôrke nad Váhom

1943

výstavba vodného diela v Hornej strede, regulačné práce na Váhu

1944

SNP, partizáni v okolitých horách

1945

prechod frontu

1946

vznik spotrebného družstva v Hôrke nad Váhom

1948

zavedenie elektriny do obce, dobudovanie požiarnej zbrojnice

1953

otvorenie materskej školy v Hôrke nad Váhom

1956

založenie menšinového JRD v Hôrke nad Váhom

1957

JRD sa stáva väčšinovým

1967

dokončenie elektrifikácie kopaníc

1969

dokončenie novej školskej budovy

1970

začiatok hromadnej individuálnej výstavby rodinných domov

1973

 dokončenie predajne Jednoty

1974

dokončenie novej požiarnej zbrojnice

1975

zlúčenie JRD Hôrka nad Váhom, Hrádok, Nová Ves nad Váhom

1977

dokončenie športového areálu, začiatok stavby vodovodnej siete

1979

zrušenie základnej školy v Hôrke nad Váhom

1981

otvorenie zdravotného strediska v budove bývalej školy

1987

dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu

1990

slobodné všeobecné a komunálne voľby

1996

začiatok výstavby kostola

1998

dokončenie stavby kostola a posviacka kostola

2008

začiatok výstavby spoločnej kanalizácie obcí „Kočovce, Nová Ves nad Váhom, Hôrka nad Váhom“

2010

začiatok rekonštrukcie ZS na OÚ a stredisko služieb obyvateľstva

2011

dokončenie rekonštrukcie ZS na OÚ a stredisko služieb obyvateľstva, začiatok výstavby nového stavebného obvodu IBV Na Zámlynčí

2012

dokončenie spoločnej kanalizácie obcí „Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom“ a pokračovanie budovania inžinierskych sietí IBV Na Zámlynčí

2013

dokončená kanalizácia na novom stavebnom obvode, dokončenie plynofikácie na novom stavebnom obvode

2015

pridelenie hasičského vozidla Iveco-Daily ministrom vnútra R. Kaliňákom, čiastočné vybudovanie miestnej komunikácie

Richtári, starostovia, predsedovia MNV:

1770 Miškech Ján

1773 Vaňák Juro

1774 Diškan Tomáš

1775 Zachar Michal

1776 Vavruš Ján

1777 Zachar Martin

1779 Lukáč Juraj

1781 Diškan Tomáš

1782 Miškech Martin

1783 Zachar Martin

1828 Zachar Ondrej

1833 Hlaváč Štefan

1858 Ocet Martin

1859 Ondrašík Ján

1866 Malaník Ignác

1868 Zachara Michal

1918 Šimko Adam

1932 Pevala Martin

1945 Bielčík Samuel

1948 Kováč Michal

1954 Liška Jozef

1957 Kováč Michal

1960 Kováč Štefan

1964 Švec Jozef

1986 Gondár Oto

1998 Pristach Ján

2006 Godál Peter

2014 Sevaldová Eva