Preskočiť na obsah

VZN obce č. 2-2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady