Preskočiť na obsah

VZN č.17-2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady