Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 17-2012 o podmienkach určovania miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady