Voľby NR SR 2016

                        Výsledky volieb v našej obci do NR SR 2016 

    

                              Voľby do NR SR 2016 – informácia pre voliča


1. Dátum a čas konania volieb.

         Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 hod.

2. Informácia pre voliča.

3. Doručovanie oznámení o voľbách.

         Doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb a zoznamov kandidátov – usmernenie

Na základe viacerých otázok súvisiacich s vyhotovením a doručením tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“ a doručením zoznamu kandidátov k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 do domácností, zasielame nasledovné usmernenie:


1. Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“), obec doručuje najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti (ďalej len „oznámenie“). V obci podľa osobitného predpisu sa informácie v oznámení uvádzajú aj v jazyku národnostnej menšiny.


Vzhľadom na to, že oznámenie sa doručuje do každej domácnosti, neuvedú sa v ňom mená a priezviská voličov – členov domácnosti, ale len adresa ich trvalého pobytu tak, ako je uvedená v stálom zozname voličov podľa § 9 ods. 3 písm. d) volebného zákona, a to názov ulice, ak sa obec člení na ulice a súpisné číslo alebo orientačné číslo domu trvalého pobytu.


Ak je na adrese trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, obec doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.


Obec doručí oznámenie o čase a mieste konania volieb na adresu trvalého pobytu bez ohľadu nato, či sa voliči tvoriaci domácnosť v obci fakticky zdržiavajú alebo nie.


Občanov – voličov, u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako miesto trvalého pobytu adresa obecného úradu, informuje obec o čase a mieste konania volieb spôsobom v mieste obvyklým, najmä umiestnením tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“ na úradnej tabuli obce.


Voličov prihlásených na trvalý pobyt v domovoch sociálnych služieb a podobných zariadeniach informuje obec o čase a mieste konania volieb doručením jedného tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“. Vedúci zariadenia zabezpečí umiestnenie tlačiva na viditeľnom mieste.


Vzor tlačiva oznámenia vydá a jeho tlač pre potreby obcí podľa § 15 ods. 7 písm. c) v spojení s § 217 ods. 1 písm. a) volebného zákona zabezpeč Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pre obce, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva sa oznámenie vyhotoví aj v jazyku národnostnej menšiny. Vzor tlačiva bude súčasťou Metodického pokynu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Na účely všeobecnej informovanosti zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vzor tlačiva aj na svojom webovom sídle.


2. Podľa § 52 ods. 6 volebného zákona štátna komisia po zaregistrovaní kandidátnych listín odovzdáva zoznam kandidátov podľa politických strán a koalícií ministerstvu vnútra, ktoré zabezpečí jeho tlač v potrebnom počte a prostredníctvom okresných úradov ho doručuje obciam najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb. Obce zabezpečujú, aby najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb bol zoznam kandidátov doručený do každej domácnosti. Okresný úrad doručí obciam podľa osobitného predpisu tento zoznam s titulnou stranou aj v jazyku národnostnej menšiny.


Pri doručovaní zoznamu kandidátov do domácnosti a občanom voličom, u ktorých sa uvádza na doručovanie písomností a na účely zápisu do zoznamu voličov ako miesto trvalého pobytu adresa obecného úradu, postupuje obec rovnako ako v prípade doručovania tlačiva „Oznámenie o čase a mieste konania volieb:


Do domovov sociálnych služieb a podobných zariadení doručí obec zoznam kandidátov“ v takom počte, ktorý sa rovná počtu voličov prihlásených v týchto zariadeniach na trvalý pobyt, najmenej však desať kusov.

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 8:00 – 12:30 |13:00 – 17:00 hod.
Piatok: 8:00 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...