Matričný úrad

OSVEDČOVANIE   LISTÍN

Osvedčovanie listín sa vykonáva na počkanie na Obecnom úrade v Hôrke nad Váhom.

POTREBNÉ  DOKLADY :

- originál listiny
- fotokópia listiny


- správny poplatok je 2,– eurá v hotovosti za každú začatú stranu


OSVEDČOVANIE  PODPISOV
Osvedčovanie sa vykonáva na počkanie na Obecnom úrade v Hôrke nad Váhom

POTREBNÉ  DOKLADY :

 • preukaz totožnosti osoby, ktorej podpis sa overuje /OP , PAS/
 • listina, na ktorej má byť podpis osvedčený
 • poplatok je 2,– eurá v hotovosti za každý jeden overený podpis

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu
 • osvedčovanie podpisu mimo budovy obecného úradu sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom

 

Matričnú agendu pre obec Hôrka nad Váhom zabezpečuje obec Hrádok.

 


Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov , spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v našej obci  bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

 Hlavné matričné činnosti :

 1. Zápis o narodení – vydanie rodného listu
 2. Podanie žiadosti o uzavretí manželstva – vydanie sobášneho listu
 3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu
 4. Vybavovanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
 5. Vybavovanie matričných dokladov do osobitnej matriky
 6. Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov
 7. Potvrdenia o prevzatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

 

Ďalšie matričné činnosti:

 

Vydanie duplikátu matričného dokladu – rodného, sobášneho alebo úmrtného listu 

K vybaveniu potrebujete:  
platný občiansky preukaz

Poplatok: 5,00 € za jeden matričný doklad

 


Zápis do osobitnej matriky          

Do osobitnej matriky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka.

Osobitná matrika patrí pod Ministerstvo vnútra SR, tu nájdete podrobnejšie informácie a tlačivá potrebné k zápisu narodenia, sobáša alebo úmrtia v zahraničí. 

 

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČO: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 8:00 – 12:30 |13:00 – 17:00 hod.
Piatok: 8:00 – 12:00 hod.

Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...