Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt:

Pri návšteve úradu je občan povinný predložiť:

Platný doklad totožnosti

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ho nemá:
 • cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej pobyt hlási:

 • list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo list vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu do katastra a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:

 •  ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného práva užívania,
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením pred zamestnancom ohlasovne,
 • ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Zamestnanec ohlasovne pobytu overí predložené doklady.  Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže občan vyplniť a podpísať prihlasovací lístok.

Občan môže ohlásiť trvalý pobyt :

 •  sám za seba
 •  za členov rodiny
 •  za dieťa do 18 rokov
 •  za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou
 •  za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony   je obmedzená


  Nový občiansky preukaz

  O nový občiansky preukaz  je potrebné požiadať do 30 dní od zmeny trvalého bydliska, a to na okresnom riaditeľstve Policajného zboru.Lehota na vydanie dokladu je 30 dní a za jeho vydanie zaplatíte správny poplatok vo výške 4,5 eura. Ministerstvo vnútra SR poskytuje elektronickú službu, ktorej prostredníctvom si môžete overiť, v akom štádiu sa spracovanie vašej žiadosti nachádza. Ak v žiadosti uvediete svoju e-mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu, bude vám zaslaná správa o tom, že občiansky preukaz je pripravený na prevzatie.

   Obec Hôrka nad Váhom

   Telefón: +421 32/779 81 22
   E-mail: obec@horkanadvahom.sk
   IČO: 00311596
   Adresa: Hôrka nad Váhom 168
   916 32 Hôrka nad Váhom

   Úradné hodiny

   Pondelok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
   Utorok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
   Streda: 8:00 – 12:30 |13:00 – 17:00 hod.
   Piatok: 8:00 – 12:00 hod.

   Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
     Prosím čakajte...