Materská škola

Riaditeľka MŠ: Zámečníková Lenka

Učiteľka: Pristašová Veronika, Bc.

Výdajná školská jedáleň: Gondárová Viera

Upratovačka: Chlebanová Adriana


Prevádzka materskej školy: od 6:30 do 16:00 hod.
 


Adresa: 916 32 Hôrka nad Váhom č.168

Telefón: + 421 32 779 81 02

9k=

OZNAM:


Pozvánka na zápis do MŠ Hôrka nad Váhom šk.rok 2020/2021

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Zriaďovateľom Materskej školy Hôrka nad Váhom je obec Hôrka nad Váhom. MŠ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, ak tak určí zriaďovateľ materskej školy. Na MŠ prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z pracovno- právnych vzťahov odo dňa jej vzniku. Organizačnou súčasťou MŠ je aj zariadenie školského stravovania. Jeho prevádzku riadi a zodpovedá za ňu vedúca školského stravovania. Materskú školu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľka. V čase jej neprítomnosti riadi MŠ riaditeľom poverený zástupca. 

V školskom roku 2014/2015 sa otvorila 1 trieda. MŠ poskytuje predprimárne vzdelávanie, celodennú a poldennú starostlivosť deťom od troch do šesť rokov, deťom s odloženou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Materská škola je účelovo zriadená 1– triedna MŠ. Materská škola má jednu triedu s príslušným priestorom- herňa, spálňa, umyváreň, WC, šatňa, miestnosť na výdaj stravy. Exteriér objektu tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená a vybavená pieskoviskom a hojdačkami.

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ sa podľa nového školského zákona uskutočňuje od 1.9.2009 podľa Štátneho vzdelávacieho programu- ISCED 0 schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a podľa Školského vzdelávacieho programu Naša radostná škôlka, ktorý je vypracovaný v súlade s ISCED 0 na podmienky MŠ.

MŠ podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

MŠ poskytuje predprimárne vzdelanie, o čom dieťa dostane osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

MŠ plní:

  •  pedagogickú funkciu – vytvorenie predpokladov pre celoživotné
vzdelávanie

–  poradenskú funkciu – odborné konzultácie o dieťati

-  diagnostickú funkciu – včasné odhaľovanie porúch a odchýlok vo vývine

-  socializačnú funkciu – vytváranie vhodných podmienok 

  •  kompenzačnú funkciu – vyrovnávanie rozdielov medzi deťmi