Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor plní úlohy hasičských jednotiek podľa zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, a to najmä vykonáva zásahovú činnosť pri požiari, pri dopravnej nehode, vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, podáva okamžité informácie o svojom výjazde a zásahu krajskému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru.


Jednotka plní základné úlohy predovšetkým na území obce a ďalej v súlade so zaradením do kategórie hasičských jednotiek na území SR. Činnosť v jednotke vykonávajú členovia jednotky na základe dohody o členstve v jednotke uzatvorenej medzi uchádzačom o členstvo v jednotke a obcou. Veliteľa jednotky po stanovisku krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru k jeho odbornej spôsobilosti vykonávať funkciu veliteľa, menuje a odvoláva starosta obce.

Veliteľ DHZ v Hôrke nad Váhom: Juraj Nedbal

Ako privoľať DHZ?
Pomoc obecného dobrovoľného hasičského zboru je možné privolať prostredníctvom ohlasovne požiarov na Obecnom úrade v Hôrke nad Váhom, osobne alebo telefonicky (+421 32 779 81 22).
Zamestnancovi OÚ je potrebné poskytnúť údaje: meno, priezvisko, adresu, druh havárie (požiar, potopa a iné).
Zamestnanec OÚ následne vykoná úkony na vyhlásenie poplachu pre obecný hasičský zbor. Prosím, neodstraňujte ani neupravujte css.

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...