Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

volebné obdobie 2018–2022

PILLER Juraj   zás­tupca starostu obce

DUJKA Ján, Ing.

MAJERNÍKOVÁ Ka­tarína, Mgr.

NEDBAL Juraj


UHLÍK Peter, Ing.
 
 
Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. V obci Hôrka nad Váhom sa volí 5 poslancov na štvorročné volebné obdobie.


Obecné zastupiteľstvo je jedným zo samosprávnych orgánov obce, ktorý je vymedzený priamo Ústavou SR. Rozhoduje o základných otázkach života obce, a to najmä:

určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
uznáša sa na nariadeniach,
schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny,
schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci,
schvaľuje územný plán obce,
určuje náležitosti miestnej dane.

 

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 8:00 – 12:30 |13:00 – 17:00 hod.
Piatok: 8:00 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...