Starosta obce

Ing. Dujka Ján

volebné obdobie 2022–2026

telefón: +421 905 715 621
e-mail: starosta@horkanadvahom.sk


Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Právne postavenie starostu upravuje viacero právnych predpisov:


- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.,
- zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.

Starosta obce je verejný činiteľ, je výkonným orgánom obce, vykonáva obecnú správu a zastupuje obec navonok. Taktiež je volený funkcionár obce, podieľa sa na plnení úloh štátu a spoločnosti.

Tým, že starosta obce je volený priamo občanmi, nie obecným zastupiteľstvom, svoje právne postavenie odvodzuje nie od právomocí odovzdaných obecným zastupiteľstvom, ale priamo od občanov ako nositeľov štátnej moci. Starosta obce nie je členom kolektívneho voleného obecného zastupiteľstva, má samostatné a nezávislé postavenie. Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho volebného práva tajným hlasovaním. 

Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a Ústavou SR konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce a je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch obce.

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...