História obce

Chronologický prehľad:


rok   
25.000 p.n.l. – prví ľudia v okolí Hôrky nad Váhom
            4.000 p.n.l. – trvalé osídlenie okolia a dôkazy  vyspelej civilizácie
               700 p.n.l. – halštatské hradisko na vrchu Hradište  v susedstve nášho chotára


rok   800 – slovenské hradiská v okolí Hôrky 

      1246 – prvá písomná zmienka o existencii Hôrky

      1270 – prvá písomná zmienka o hrade Tematín

      1348 – Tematínske panstvo spolu s Hôrkou daroval  kráľ Ľudovít I. Mikulášovi Kontovi

      1453 – Hôrka mala 9 port

      1521 – vymretie rodu Ujlkiovcov, potomkov Mikuláša Konta

      1524 – Tematín spolu s Hôrkou daroval Kráľ Ľudovít II. do zálohu Alexejovi Turzovi

      1530 – prvé turecké vpády do okolia obce

      1636 – vymretie rodu Turzovcov, Tematín a Hôrka v rukách viacerých majiteľov

      1664 – Hôrka pod tureckou nadvládou

      1683 – kuruckí povstalci Imricha Tökölyho v okolí Hôrky a na Tematíne

      1685 – rekatolizácia hrádockej farnosti a Hôrky

      1703 – začalo kurucké povstanie vedené Františkom Rákoczim II.

      1704 –1708 – v bezprostrednom okolí Hôrky sa odohrali vojenské zrážky medzi Turkami a cisárskymi vojskami

      1769 – urbárska regulácia v obci

      1781 – tolerančný patent vydaný Jozefom II.

      1784 – zrušenie nevoľníctva

      1831 – cholerová epidémia v našej obci

      1847 – posledný veľký hlad

      1848 – zrušenie poddanstva, nepokoje v Hôrke nad Váhom

      1856 – povolenie školy v Hôrke nad Váhom

      1865 – rímsko-kat. ľudová škola sa stáva samostatnou

      1866 – na poslednú cholerovú epidémiu zomiera vyše 30 ľudí

      1868 – komasačné práce v Hôrke  nad Váhom

      1896 – vybudovanie liehovaru v našej obci

      1905 – statkár Szokolóci si pod Siroňom postavil kaštieľ

      1908 – vznik 1. dobrovoľnej organizácie hasičov v Hôrke nad Váhom

      1910 – vlna vysťahovalectva do Ameriky

      1912 – dokončenie novej školskej budovy

      1914 – vypuknutie 1. sv. vojny, mobilizácia zbrane schopných chlapov

      1918 – prevrat, vznik ČSR, rabovanie liehovaru v Hôrke

      1921 – začiatok pozemkovej reformy, parcelácia časti veľkostatkárskej pôdy

      1926 – hasičský zbor v Hôrke obnovuje činnosť

      1931 – hospodárska kríza

      1932 – združstevnenie liehovaru v Hôrke

      1933 – pravidelné autobusové spojenie s Novým Mestom nad Váhom

      1938 – vznik miestnej pobočky Združenia katolíckej mládeže v Hôrke nad Váhom

      1943 – výstavba vodného diela v Hornej strede, regulačné práce na Váhu

      1944 – SNP, partizáni v okolitých horách

      1945 – prechod frontu

      1946 – vznik spotrebného družstva v Hôrke nad Váhom

      1948 – zavedenie elektriny do obce, dobudovanie požiarnej zbrojnice

      1953 – otvorenie materskej školy v Hôrke nad Váhom

      1956 – založenie menšinového JRD v Hôrke nad Váhom

      1957 – JRD sa stáva väčšinovým

      1967 – dokončenie elektrifikácie kopaníc

      1969 – dokončenie novej školskej budovy

      1970 – začiatok hromadnej individuálnej výstavby rodinných domov

      1973 – dokončenie predajne Jednoty

      1974 – dokončenie novej požiarnej zbrojnice

      1975 – zlúčenie JRD Hôrka nad Váhom, Hrádok, Nová Ves nad Váhom

      1977 – dokončenie športového areálu, začiatok stavby vodovodnej siete

      1979 – zrušenie základnej školy v Hôrke nad Váhom

      1981 – otvorenie zdravotného strediska v budove bývalej školy

      1987 – dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu

      1990 – slobodné všeobecné a komunálne voľby

      1996 – začiatok výstavby kostola

      1998 – dokončenie stavby kostola a posviacka kostola

      2008 – začiatok výstavby spoločnej kanalizácie obcí "Kočovce, Nová Ves nad Váhom,

                 Hôrka nad Váhom"

      2010 – začiatok rekonštrukcie ZS na OÚ a stredisko služieb obyvateľstva

      2011 – dokončenie rekonštrukcie ZS na OÚ a stredisko služieb obyvateľstva, 

                 začiatok výstavby nového stavebného obvodu IBV Na Zámlynčí

      2012 – dokončenie spoločnej kanalizácie obcí „Kočovce, Nová Ves nad Váhom a Hôrka nad Váhom" a 

                 pokračovanie budovania inžinierskych sietí IBV Na Zámlynčí

      2013 – dokončená kanalizácia na novom stavebnom obvode, 

                 dokončenie plynofikácie na novom stavebnom obvode

      2015 -  pridelenie hasičského vozidla Iveco-Daily ministrom vnútra R. Kaliňákom, čiastočné vybudovanie                               miestnej komunikácie 


Richtári, starostovia, predsedovia MNV:

1770 Miškech Ján

1773 Vaňák Juro

1774 Diškan Tomáš

1775 Zachar Michal

1776 Vavruš Ján

1777 Zachar Martin

1779 Lukáč Juraj

1781 Diškan Tomáš

1782 Miškech Martin

1783 Zachar Martin

1828 Zachar Ondrej

1833 Hlaváč Štefan

1858 Ocet Martin

1859 Ondrašík Ján

1866 Malaník Ignác

1868 Zachara Michal

1918 Šimko Adam

1932 Pevala Martin

1945 Bielčík Samuel

1948 Kováč Michal

1954 Liška Jozef

1957 Kováč Michal

1960 Kováč Štefan

1964 Švec Jozef

1986 Gondár Oto

1998 Pristach Ján

2006 Godál Peter

2014 Sevaldová Eva


Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...